Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Bộ máy của Sở Tư pháp An Giang qua các thời kỳ
Quá trình hình thành và phát triển

Bộ máy của Sở Tư pháp An Giang qua các thời kỳ

16/12/2016

Giám đốc: Đ/c Nguyễn Thanh Tường (1982 - 1987) Phó Giám đốc: Đ/c Trần Thọ Đức (1982 - 1985) Phó Giám đốc: Đ/c Phạm Văn Nghĩa (1982 - 1986)

 

GIAI ĐOẠN 1982 - 1987

BAN GIÁM ĐỐC


Giám đốc:        Đ/c Nguyễn Thanh Tường (1982 - 1987)
Phó Giám đốc: Đ/c Trần Thọ Đức              (1982 - 1985)
Phó Giám đốc: Đ/c Phạm Văn Nghĩa         (1982 - 1986)

TỔ CHỨC GIÚP VIỆC/ PHÒNG, ĐƠN VỊ

(1) Tổ chức giúp việc Hành chính, quản trị (1982 - 1985); Phòng Tổ chức hành chính (1985 - 1989)
Phụ trách: Bà Lê Kim Quyên (Lê Lý) (1982 - 1985)
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Phụng (1985 - 1988)
(2) Tổ chức giúp việc Tổ chức, đào tạo và quản lý Tòa án (1982 - 1985); Phòng Quản lý Tòa án (1985 - 1995)
Phụ trách: Ông Trương Chấn Huê (1983); ông Trần Minh Tiên (1983 - 1985)
Trưởng phòng: Bà Lê Kim Quyên (Lê Lý) (1985 - 1988)
(3) Tổ chức giúp việc Nghiên cứu pháp luật, xây dựng pháp luật và tuyên truyền, giáo dục pháp luật (1982 - 1985); Phòng Văn bản - Tuyên truyền (1985 - 1989)
Phụ trách: Ông Đào Xuân Lộc (trước năm 1985)
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Phụng (1985 - 1989)

GIAI ĐOẠN 1987 - 1993

BAN GIÁM ĐỐC


Giám đốc:        Đ/c Phạm Văn Nghĩa        (1987 - 1993)
Phó Giám đốc: Đ/c Thái Hiền Vỹ              (1987 - 1998)
Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Minh              (1990 - 1993)

PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

(1) Phòng Tổ chức hành chính (1985 - 1989); Phòng Hành chính tổng hợp (1990 - 1994)
Trưởng phòng: 
Ông Hứa Hoàng Chấn (1988 - 1990)
Ông Nguyễn Văn Phụng (1990 - 1993)
Phó phòng: 
Bà Huỳnh Kim Trong (1991 - 2004)
(2) Phòng Quản lý Tòa án (1985 - 1995)
Trưởng phòng: 
Bà Lê Kim Quyên (Lê Lý) (1985 - 1988)    
Ông Hà Minh Dũng (1988 - 1992)
(3) Phòng Văn bản - Tuyên truyền (1985 - 1989); Phòng Văn bản - Phổ biến giáo dục pháp luật (1990 - 1995)
Trưởng phòng: 
Ông Nguyễn Văn Phụng (1985 - 1989)
Ông Nguyễn Hạnh (1990 - 1994)
Phó phòng:     
Ông Cao Thanh Sơn (1990 - 1995)
(4) Phòng Hộ tịch (1989 - 1999)
Trưởng phòng: 
Bà Lê Kim Quyên (Lê Lý) (1989 - 1992)
Ông Nguyễn Duy Khiêm (1992 - 1994)
(5) Phòng Công chứng số 1
Trưởng phòng: 
Ông Bùi Văn Biết (1990 - 2001)
    
GIAI ĐOẠN 1993 - 1999

BAN GIÁM ĐỐC


Giám đốc:        Đ/c Nguyễn Minh              (1993 - 1999)
Phó Giám đốc: Đ/c Thái Hiền Vỹ              (1987 - 1998)
Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Văn Phụng     (1993 - 2000)
Phó Giám đốc: Đ/c Trương Văn Khan       (1998 - 1999)

PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

(1) Phòng Hành chính tổng hợp (1990 - 1994); Phòng Tổ chức, hành chính, tổng hợp (1994 - 1999)
Trưởng phòng: 
Ông Bùi Văn Khánh (1993 - 1994)
Ông Nguyễn Xuân Phúc (1995 - 1998)
Phó phòng: 
Bà Huỳnh Kim Trong (1991 - 2004)
Ông Nguyễn Xuân Phúc (1994 - 1995)
(2) Phòng Quản lý Tòa án (1985 - 1995); Phòng Quản lý Tòa án huyện, thị về mặt tổ chức và tư pháp khác (1995 - 1999)
Trưởng phòng: 
Bà Lê Kim Quyên (Lê Lý) (1992 - 1995); (1995 - 1999)
Phó phòng: 
Ông Nguyễn Duy Khiêm (1995 - 1999)
(3) Phòng Văn bản - Phổ biến giáo dục pháp luật (1990 - 1995); Phòng Văn bản pháp quy (1995 - 1997);  Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (1995 - 1997); Phòng Văn bản - Tuyên truyền (1997 - 1999)
3.1. Phòng Văn bản - Phổ biến giáo dục pháp luật (1990 - 1995)
Trưởng phòng: 
Ông Nguyễn Hạnh (1990 - 1994)
Phó phòng: 
Ông Cao Thanh Sơn (1990 - 1995)
3.2. Phòng Văn bản pháp quy (1995 - 1997)
Trưởng phòng: 
Ông Phan Ngọc Minh (1995 - 1998)
Phó phòng: 
Ông Phan Ngọc Minh (1995)
Bà Lê Thị Thu Hà (1995 - 1996)
3.3. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (1995 - 1997)
Trưởng phòng: 
Ông Cao Thanh Sơn (1995 - 1997)
3.4. Phòng Văn bản - Tuyên truyền (1997 - 1999)
Trưởng phòng: 
Ông Cao Thanh Sơn (1997 - 2004)
Phó phòng: 
Ông Phạm Thành Đô (1997 - 2002)
(4) Phòng Hộ tịch (1989 - 1999)
Trưởng phòng: 
Ông Nguyễn Duy Khiêm (1992 - 1994)
Ông Bùi Văn Khánh (1994 - 1999)
Phó phòng: 
Bà Phạm Thị Tình (1997 - 1999)
(5) Phòng Công chứng số 1
Trưởng phòng: 
Ông Bùi Văn Biết (1990 - 2001)
Phó phòng: 
Ông Trần Minh Tiên (1994 - 1996)
Bà Lê Thị Thu Hà (1996 - 2006)
(6) Phòng Công chứng số 2
Trưởng phòng: 
Ông Trần Thành Thật (1994 - 1996)
Ông Trần Minh Tiên (1996 - 2006)
Phó phòng: 
Ông Phạm Hùng Nam (1998 - 2013)
(7) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
Giám đốc: 
Ông Nguyễn Xuân Phúc (1998 - 2003)
Phó Giám đốc: 
Ông Phan Văn Hùng (1999 - 2000)
    
GIAI ĐOẠN 2000 - 2009

BAN GIÁM ĐỐC


Giám đốc:        Đ/c Huỳnh Chánh Huy    (1999 - 2014)
Phó Giám đốc: Đ/c Lê Phú Thịnh            (2000 - 2008)
Phó Giám đốc: Đ/c Bùi Văn Biết             (2001 - đến nay)
Phó Giám đốc: Đ/c Giang Tiến Dũng      (2002 - 2008)
Phó Giám đốc: Đ/c Trương Văn Khan     (2008 - 2013)

PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

(1) Văn phòng (1999 - 2001); Phòng Hành chính, quản trị, tổng hợp (2001 - 2002); Phòng Hành chính, quản trị, tổng hợp, thanh tra (2002 - 2009)
Trưởng phòng/ Chánh Văn phòng: 
Ông Phan Ngọc Minh (1999 - 2008)
Phó phòng/ Phó Chánh Văn phòng: 
Bà Huỳnh Kim Trong (1991 - 2004)
Ông Phan Văn Hùng (2000 - 2001)
Ông Phạm Thành Đô (2002 - 2004)
Ông Trần Hải Quân (2005 - 2009)
Bà Lê Thị Đóa (2005 - 2009)
(2) Phòng Tổ chức - Quản lý Tòa án và Phòng Quản lý các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp (1999 - 2002); Phòng Tổ chức - Quản lý Tòa án và Bổ trợ tư pháp (2002 - 2004); Phòng Tổ chức - Bổ trợ tư pháp (2005 - 2009)
2.1. Phòng Tổ chức - Quản lý Tòa án (1999 - 2002)
Trưởng phòng: 
Bà Lê Kim Quyên (Lê Lý) (1999 - 2002)
Phó phòng: 
Ông Phạm Hiền Sĩ (1999 - 2002)
2.2. Phòng Quản lý các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp (1999 - 2002)
Trưởng phòng: 
Ông Nguyễn Duy Khiêm (1999 - 2002)
2.3. Phòng Tổ chức - Quản lý Tòa án và Bổ trợ tư pháp (2002 - 2004)
Trưởng phòng: 
Ông Nguyễn Duy Khiêm (2002 - 2004)
2.4. Phòng Tổ chức - Bổ trợ tư pháp (2005 - 2009)
Trưởng phòng: 
Ông Nguyễn Duy Khiêm (2005 - 2009)
(3) Phòng Văn bản - Phổ biến giáo dục pháp luật (1999 - 2004); Phòng Văn bản quy phạm pháp luật (2004 - 2009);  Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (2004 - đến nay)
3.1. Phòng Văn bản - Phổ biến giáo dục pháp luật (1999 - 2004)
Trưởng phòng: 
Ông Cao Thanh Sơn (1999 - 2004)
Phó phòng: 
Ông Phạm Thành Đô (1999 - 2002)
Ông Nguyễn Văn Phụng (2002)
3.2. Phòng Văn bản quy phạm pháp luật (2004 - 2009)
Trưởng phòng: 
Ông Phạm Thành Đô (2004 - 2009)
Ông Cao Thanh Sơn (kiêm nhiệm khoảng 2005)
Phó phòng: 
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (2006 - 2009)
3.3. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (2004 - 2009)
Trưởng phòng: 
Ông Cao Thanh Sơn (2004 - 2009)
Phó phòng: 
Bà Trần Kim Dung (2005 - 2010)
(4) Phòng Hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp (1999 - 2002); Phòng Hộ tịch (2002 - 2005); Phòng Hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp (2005 - 2009)
Trưởng phòng: 
Ông Phan Văn Hùng (2001 - 2014)
Phó phòng: 
Ông Nguyễn Văn Đạt (1999 - 2002)
(5) Phòng Công chứng số 1
Trưởng phòng: 
Ông Bùi Văn Biết (1990 - 2001)
Bà Lê Kim Quyên (Lê Lý) (2001 - 2006)
Ông Trần Minh Tiên (2006 - đến nay)
Phó phòng: 
Bà Lê Thị Thu Hà (1996 - 2006)
(6) Phòng Công chứng số 2
Trưởng phòng: 
Ông Trần Minh Tiên (1996 - 2006)
Bà Lê Thị Thu Hà (2006 - đến nay)
Phó phòng: 
Ông Phạm Hùng Nam (1998 - 2013)
(7) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
Giám đốc: 
Ông Nguyễn Xuân Phúc (1998 - 2003)
Bà Lê Kim Quyên (Lê Lý) (2006 - 2008)
Phó Giám đốc: 
Ông Nguyễn Văn Đạt (2002 - 2007)
(8) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Giám đốc: 
Ông Nguyễn Xuân Phúc (2003 - đến nay)

GIAI ĐOẠN 2009 - 2014

BAN GIÁM ĐỐC


Giám đốc:        Đ/c Huỳnh Chánh Huy    (1999 - 2014)
Phó Giám đốc: Đ/c Bùi Văn Biết             (2001 - đến nay)
Phó Giám đốc: Đ/c Trương Văn Khan     (2008 - 2013)
Phó Giám đốc: Đ/c Cao Thanh Sơn         (2009 - 2015)

PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

(1) Văn phòng (2009 - đến nay)
Chánh Văn phòng: 
Ông Trần Hải Quân (2009 - 2015)
Phó Chánh Văn phòng: 
Bà Đặng Thị Mỹ Bình (2009 - 2011)
Ông Nguyễn Văn Tình (2012 - 2014)
Bà Tô Thị Thu Thủy (2012 - đến nay)
 (2) Phòng Bổ trợ tư pháp (2009 - đến nay)
Trưởng phòng: 
Ông Nguyễn Duy Khiêm (2009 - 2012)
Ông Phạm Thành Đô (2012 - đến nay)
Phó phòng: 
Bà Nguyễn Thị Thúy Vi (2014 - đến nay)
(3) Phòng Xây dựng và thẩm định văn bản và Phòng Kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật (2009 - 2012); Phòng Văn bản quy phạm pháp luật (2012 - 2014); Phòng Xây dựng và thẩm định văn bản và Phòng Kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật (2014 - 2015)
3.1. Phòng Xây dựng và thẩm định văn bản (2009 - 2012); (2014 -2015)
Trưởng phòng: 
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (2009 - 2012); (2014 - 2015)
3.2. Phòng Kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật (2009 - 2012); (2014 - 2015)
Trưởng phòng: 
Ông Phạm Thành Đô (2009 - 2012)
Ông Nguyễn Duy Khiêm (2014 - 2015)
3.2. Phòng Văn bản quy phạm pháp luật (2012 - 2014)
Trưởng phòng: 
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (2012 - 2014)
Phó phòng: 
Ông Nguyễn Văn Thơm (2012 - 2014)
(4) Phòng Hành chính tư pháp (2009 - 2012); Phòng Hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp (2012 - 2014); Phòng Hành chính tư pháp (2014 - đến nay)
Trưởng phòng: 
Ông Phan Văn Hùng (2001 - 2014)
Phó phòng: 
Bà Đặng Thị Mỹ Bình (2011 - 2013)
(5) Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (2009 - đến nay)
Trưởng phòng/Quyền Trưởng phòng: 
Bà Trần Kim Dung (2010 - 2013)
Bà Đặng Thị Mỹ Bình (2014 - đến nay)
Phó phòng: 
Bà Đặng Thị Mỹ Bình (2013 - 2014)
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (2014 - đến nay)
(6) Thanh tra Sở 
Chánh Thanh tra: 
Ông Phan Thành Thế (2010 - đến nay)
Phó Chánh Thanh tra: 
Ông Phạm Hiền Sĩ (2008 - 2013)
Ông Nguyễn Văn Tình (2014 - 2016)
(7) Phòng Hành chính tư pháp (2012 - 2014)
Trưởng phòng: 
Ông Nguyễn Duy Khiêm (2012 - 2014)
Phó phòng: 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (2012 - 2014)
(8) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính 
Trưởng phòng: 
Ông Trịnh Tuấn Ngọc (2014 - đến nay)
Phó phòng: 
Ông Trịnh Tuấn Ngọc (2013 - 2014)
(9) Phòng Công chứng số 1
Trưởng phòng: 
Ông Trần Minh Tiên (2006 - đến nay)
Phó phòng: 
Ông Nguyễn Hồng Mước (2014 - 2016)
(10) Phòng Công chứng số 2
Trưởng phòng: 
Bà Lê Thị Thu Hà (2006 - đến nay)
Phó phòng: 
Ông Quách Bảo Châu (2014 - đến nay)
(11) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
Giám đốc: 
Ông Phan Ngọc Minh (2009 - 2014)
Phó Giám đốc: 
Bà Lê Thị Đóa (2009 - đến nay)
(12) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Giám đốc: 
Ông Nguyễn Xuân Phúc (2003 - đến nay)
Phó Giám đốc: 
Bà Đặng Nguyễn Hồng Châu (2014 - đến nay)
GIAI ĐOẠN 2015 - ĐẾN NAY

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc        : Đ/c Cao Thanh Sơn         
Phó Giám đốc : Đ/c Bùi Văn Biết             
Phó Giám đốc : Đ/c Nguyễn Đức Trung             

PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

 

(1) Văn phòng

 

Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Tình (2016 - đến nay)
Phó Chánh Văn phòng: Bà Tô Thị Thu Thủy
Phó Chánh Văn phòng: Bà Trương Thị Tơ (2016 - đến nay)
(2) Thanh tra Sở 
Chánh Thanh tra: Ông Phan Thành Thế 
Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Hồng Mước (2016 - đến nay)
(3) Phòng Bổ trợ tư pháp 
Trưởng phòng: Ông Phạm Thành Đô 
Phó phòng: Bà Nguyễn Thị Thúy Vi 
(4) Phòng Hành chính tư pháp
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang 
Phó phòng: Bà Trương Thanh Lan 
(5) Phòng Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Thơm 
(6) Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 
Trưởng phòng: Ông Trịnh Tuấn Ngọc 
Phó phòng: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
(7) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính 
Trưởng phòng: Bà Đặng Thị Mỹ Bình 
(8) Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Duy Khiêm 
Phó phòng: Bà Võ Anh Thư
(9) Phòng Công chứng số 1
Trưởng phòng: Ông Trần Minh Tiên 
 (10) Phòng Công chứng số 2
Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thu Hà 
Phó phòng: Ông Quách Bảo Châu 
(11) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
Giám đốc: Ông Phan Văn Hùng 
Phó Giám đốc: Bà Lê Thị Đóa 
(12) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Phúc
Phó Giám đốc: Bà Đặng Nguyễn Hồng Châu

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP QUA CÁC THỜI KỲ

AN PHÚ

Ông Nguyễn Văn Mác
Ông Võ Văn Châu
Ông Nguyễn Thanh Thể
Ông Nguyễn Văn Cảnh
Ông Nguyễn Thanh Dân
Ông Lê Văn Cương 
Ông Nguyễn Văn On
Ông Trần Văn Đông
Bà Lý Thị Tuyết Trinh

CHÂU ĐỐC

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (Tư Vựa) (1983)
Ông Nguyễn Thanh Hùng (Học) (1984 - 1986)
Ông Lâm Quốc Dũng (1986 - 1988)
Bà Trần Thị Liên Hương (1989 - 7/2005)
Ông Nguyễn Thanh Hùm (7/2005 - đến nay)

TỊNH BIÊN

Ông Huỳnh Tấn Xem (1982 - 1987)
Ông Phan Văn Hùng (1987 - 1990); (1993 - 1999); (2003 - 2010)
Ông Lê Văn Sen (1999 - 2003)
Ông Nguyễn Chí Hữu (2010 - đến nay)

TRI TÔN

Ông Nguyễn Quang Huấn (1999 - 2001).
Ông Nguyễn Văn Năng (2001 - 2004).
Ông Trang Quốc Hải (2004 - 2009).
Ông Lưu Văn Hoặc (2009 - đến nay).

 

 

CHÂU PHÚ


Ông Nguyễn Phấn Khởi (1986 - 2001)
Ông Phạm An Lạc (2001 -  2003)
Ông Phạm Ngọc Minh (2003 - 2004)
Ông Lê Đình Chuyển (2004 - 2014) 
Bà Bùi Thị Ngọc Lê (2015 - đến nay) 

TÂN CHÂU

Ông Nguyễn Văn Huề (1982 - 1984)
Ông Nguyễn Văn Cư (1984 - 1987)
Ông Trần Trường Giang (1987 - 1991)
Ông Mai Thanh Thủy (1991 - 2000)
Ông Huỳnh Đức Thiện (2000 - 2001)
Ông Nguyễn Văn Thuận (2001 - 2010)
Ông Ngô Chiến (03/2011 -  01/4/2014)
Ông Lý Quang Minh (06/2011- đến nay) - Phó phòng
Ông Thái Văn Dũng (12/2014 - đến nay)
    
PHÚ TÂN

Ông Nguyễn Văn Tháng (tự Bảy Tháng) (1982 - 4/1986)
Ông Ngô Dũng (4/1986 - 7/1987)
Ông Đỗ Hùng Dũng (1988 - 1995). 
Ông Võ Thái Quân (1995 - 1999) - Tổ trưởng (Trưởng phòng Tư pháp)
Ông Nguyễn Văn Giải Phóng (12/1999 - 8/2002)
Ông Lê Văn Hoàng (8/2002 - 7/2011)
Ông Nguyễn Hồng Lạc (3/2012 - 2015)
Ông Đặng Hồng Thái (6/2015 - đến nay)

CHỢ MỚI

Ông Phan Hồng Phước
Ông Nguyễn Văn Trí (4/2005 - 4/2008)
Ông Huỳnh Quốc Việt (4/2008 - 5/2012)
Ông Võ Văn Tư (2012 - 4/2014)
Ông Phạm Văn Chẩn (2014 - đến nay)

CHÂU THÀNH

Ông Lương Ngọc Huỳnh
Ông Cù Minh Sâm  - Tổ trưởng (Trưởng phòng Tư pháp)
Ông Cù Minh Tài
Bà Trần Kim Huối (2002 - 2005)
Ông Phan Thành Thế (2005 - 2010) 
Ông Nguyễn Ngọc Điểu (2010 - 2013) 
Ông Phùng Văn Cây (2013 - đến nay) 

THOẠI SƠN

Ông Võ Đàng (1984 - 1986)
Ông Vương Huỳnh Đồng (1987)
Ông Nguyễn Văn Hải (1993 - 1997)
Ông Nguyễn Hùng Dũng (2006 - 2009)
Ông Nguyễn Đức Trung (1998 - 2004); (2009 - 2015)

LONG XUYÊN

Ông Lê Minh Giám (1988 - 1989)
Ông Huỳnh Tấn Xem (1990 - 1991)
Ông Trần Thiện Tích (1991 - 6/1993)
Ông Nguyễn Ngọc Luận (7/1993 - 1996)
Bà Võ Thị Đậu (1998 - 3/2012).
Ông Huỳnh Văn Hòa (2012 - đến nay).

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn