Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Văn bản quy phạm pháp luật của ngành
Văn bản QPPL của ngành

Văn bản quy phạm pháp luật của ngành

04/04/2017

 

Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành Nơi ban hành

63/2017/QĐ-UBND 

 

Điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

22/9/2017

 

UBND tỉnh

06/2018/QĐ-UBND

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 1496/2003/QĐ-UB-TC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

28/02/2018 UBND tỉnh

04/2018/QĐ-UBND

Quyết định Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

31/01/2018 UBND tỉnh

02/2018/QĐ-UBND

Quyết định Bãi bỏ Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

22/01/2018 UBND tỉnh

23/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

08/12/2017 HĐND tỉnh 

76/2017/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

02/11/2017 UBND tỉnh

80/2015/QH13

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

22/6/2015 Quốc hội

24/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

04/04/2014 Chính phủ

34/2016/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

14/5/2016 Chính phủ

09/2014/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

24/3/2014 UBND tỉnh

17/2015/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

03/6/2015 UBND tỉnh

18/2015/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

04/6/2015 UBND tỉnh

29/2015/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang

11/9/2015

UBND tỉnh

30/2015/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

11/9/2015

UBND tỉnh

41/2015/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận Quy ước của khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang

01/12/2015

UBND tỉnh

74/2016/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

24/10/2016

UBND tỉnh

79/2016/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

28/11/2016

UBND tỉnh

04/2016/TT-BTP

Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp

03/03/2016 Bộ Tư pháp

338/2016/TT-BTC

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật

28/12/2016 Bộ Tài chính

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn