Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

An Giang – Ban hành kế hoạch thanh tra năm 2024
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

An Giang – Ban hành kế hoạch thanh tra năm 2024

22/01/2024

Ngày 20/12/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký Quyết định số 2062/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch số 1204/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 về thanh tra của tỉnh năm 2024.

 

Mục đích của Kế hoạch thanh tra là nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra;  Hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; Qua thanh tra phải kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý Nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật còn bất cập, sơ hở. Bên cạnh đó, cần chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 6/6/2023 của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện xử lý vi phạm qua thanh tra.

Với những yêu cầu là hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Nâng cao năng lực và đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra. Khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; Quá trình thanh tra phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật về thanh tra, thực hiện đúng nội dung, thời gian theo Quyết định thanh tra, Kế hoạch tiến hành thanh tra được duyệt. Quá trình thanh tra phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, công khai, minh bạch; hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; thực hiện nghiêm túc về bảo mật thông tin, báo cáo.

Đồng thời, theo Kế hoạch đã xác định các nội dung thanh tra như sau:

Đối với Thanh tra tỉnh: Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, trong đó tập trung vào những nơi có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, trong đó tập trung những nội dung quan trọng như dự án đầu tư xây dựng; quy hoạch và thực hiện quy hoạch; quản lý, sử dụng đất rừng; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ đầu tư; chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính;…

Đối với Thanh tra của các Sở: Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản, dự án đầu tư của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; Thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Thanh tra huyện, thị xã, thành phố: Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn, trong đó cần tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm như dự án đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; mua sắm tài sản công; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn thu phí, lệ phí…

Từ đó, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch thanh tra của tỉnh năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và các đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định./.

(Nguồn: Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 1204/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 về thanh tra của tỉnh năm 2024)

LÂM NGHĨA NHÂN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Danh mục
Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Hôm nay:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn