Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Văn phòng Sở
Các phòng, đơn vị

Văn phòng Sở

20/12/2016

Văn phòng Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Sở, Ngành Tư pháp tỉnh; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực chương trình công tác của Sở, Ngành Tư pháp tỉnh; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Sở và công tác quản trị nội bộ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng; Kế hoạch - Thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

A. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I. Văn phòng Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Sở, Ngành Tư pháp tỉnh; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực chương trình công tác của Sở, Ngành Tư pháp tỉnh; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Sở và công tác quản trị nội bộ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng; Kế hoạch - Thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực công tác được giao;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực công tác được giao;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tư pháp ở địa phương đối với lĩnh vực công tác được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực tư pháp được giao đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác

a) Tổng hợp, trình Giám đốc quyết định chương trình công tác năm; chương trình công tác 6 tháng, quý, tháng của Sở, Ngành Tư pháp tỉnh; chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Giám đốc;

b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và việc xây dựng văn bản, đề án của Sở; tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác của Sở, Ngành Tư pháp tỉnh; kiến nghị các giải pháp bảo đảm thực hiện hiệu quả, đồng bộ, đúng tiến độ chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra;

c) Trình Giám đốc quyết định điều chỉnh, thay đổi chương trình công tác;

d) Tổ chức thực hiện công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở, Ngành Tư pháp tỉnh theo quy định của pháp luật, của Sở.

5. Giúp Giám đốc, các Phó Giám đốc điều hành và quản lý các hoạt động của Sở

a) Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu trình Lãnh đạo Sở; kiểm tra và tham gia ý kiến về hồ sơ, tài liệu đó trước khi trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;

b) Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đến các phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo đó; theo dõi, điều phối lịch làm việc của Lãnh đạo Sở;

c) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Sở hoặc theo sự phân công của Giám đốc Sở;

d) Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, duy trì quan hệ giữa Sở với các cơ quan cấp trên, các Sở, Ban ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác;

đ) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và các điều kiện để Lãnh đạo Sở đi công tác hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo.

6. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin, tài liệu trong cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và của Sở; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của các đơn vị trực thuộc Sở.

7. Công tác lễ tân, quản trị

a) Thực hiện công tác lễ tân trong cơ quan Sở, phối hợp đón tiếp khách đến liên hệ làm việc; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo của Sở, Ngành Tư pháp tỉnh;

b) Quản lý tài sản, cơ sở vật chất; bảo đảm phương tiện đi lại và điều kiện làm việc của cơ quan Sở; thực hiện công tác vệ sinh mội trường trong khuôn viên trụ sở; bảo vệ, an ninh, trật tư, an toàn, phòng chống cháy nổ, quốc phòng, dân quân tự vệ trong cơ quan Sở;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở và Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động.

8. Quản lý nguồn kinh phí nhà nước giao, các nguồn kinh phí khác và thực hiện công tác kế toán - tài chính theo quy định của pháp luật và theo  phân cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Sở và việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở và các Quy chế, Quy định khác của Sở theo quy định.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

12. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan và các quy định về bí mật nhà nước trong công tác tổ chức, cán bộ của Sở theo quy định của pháp luật.

14. Thi đua, khen thưởng

a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở; Tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý của Sở;

b) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở; Hội đồng công nhận sáng kiến cơ sở của Sở;

c) Sơ kết, tổng kết, phát hiện, phổ biến, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến trong nội bộ Ngành; đề xuất các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý, khai thác, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, hiện vật về thi đua, khen thưởng; cấp phát hiện vật khen thưởng; tổ chức trao tặng các quyết định khen thưởng; tiến hành các thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng theo quy định;

đ) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

15. Chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính (trừ công tác kiểm soát thủ tục hành chính), quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Sở; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp.

16. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

17. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

B. NHÂN SỰ

1. Chánh Văn phòng:

- Tô Thị Thu Thủy

2. Phó Chánh Văn phòng: 

- Trương Thị Tơ

3. Kế toán trưởng: 

- Huỳnh Thị Kim Hương

4. Chuyên viên, nhân viên:

- Tô Trọng Hữu

- Nguyễn Thị Vững

- Đỗ Minh Trung

- Đặng Thị Hồng Hạnh

- Thi Anh Tuấn

- Bùi Thị Tú Anh

- Nguyễn Thị Mỹ Thoa

- Vũ Hải Thiện

- Nguyễn Quốc Hưng

 

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn