Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Đại thắng 30/4/1975 – ý nghĩa lịch sử và bài học trong bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước
Thông tin khác

Đại thắng 30/4/1975 – ý nghĩa lịch sử và bài học trong bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước

21/04/2022

Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kỷ niệm trọng thể 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2022), đại thắng này được đánh dấu bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giành toàn thắng, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

 

Đánh giá về tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện lịch sử đó, Đại hội lần thứ IV của Đảng khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”.

- Đây là chiến công chói lọi, thắng lợi vĩ đại của toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nó phản ánh nghị lực phi thường của nhân dân ta, đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc kéo dài liên tục trong 30 năm.

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu keo sơn không gì lay chuyển nổi của nhân dân ba nước: Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia và các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ trên toàn thế giới.

- Thắng lợi đó khẳng định chân lý: Một dân tộc đất không rộng, người không đông, tiềm lực vật chất có hạn, nhưng đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh với một ý chí và quyết tâm cao độ, lòng quả cảm phi thường, sức sáng tạo vô tận, dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác - Lê-nin, được sự ủng hộ của các lực lượng cách mạng và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi kẻ thù.

- Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, khẳng định ý chí thống nhất đất nước không gì lay chuyển nổi của nhân dân ta, được hun đúc bởi truyền thống chống ngoại xâm qua lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc.

Đại thắng mùa Xuân 1975 đã cho chúng ta những kinh nghiệm sau:

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố cơ bản nhất, quyết định nhất thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đánh giá đúng tình hình, chỗ mạnh, chỗ yếu của đế quốc Mỹ, định ra đường lối chiến lược xuyên suốt sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với hai giai đoạn: "đánh cho Mỹ cút" tiến tới "đánh cho ngụy nhào";

- Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền có quan hệ chặt chẽ với nhau, đó là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, nhằm thực hiện một mục tiêu chung: hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội

- Chiến lược chung của Đảng ta suốt thời kỳ chống Mỹ, cứu nước là chiến lược tiến công, luôn giữ vững thế tiến công trong mọi hoàn cảnh. Đó là chiến lược tiến công toàn diện bằng cả quân sự, chính trị và ngoại giao, cả ở miền Nam và miền Bắc.

- Phương pháp cách mạng của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước về cơ bản được xác định từ Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (1-1959). Đó là phương pháp sử dụng bạo lực tổng hợp của cách mạng, thực hiện kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao; kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách mạng, nổi dậy với tiến công, tiến công và nổi dậy; kết hợp đánh địch bằng ba mũi giáp công: Quân sự, chính trị, binh vận; trên ba vùng chiến lược: Rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị; kết hợp chặt chẽ chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích, đánh địch bằng cả ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và quân du kích. Thực hiện tác chiến ở các quy mô: Đánh lớn, đánh vừa, đánh nhỏ; thực hiện làm chủ để tiến công tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để làm chủ.

- Tiêu biểu cho ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình cháy bỏng, đồng thời cũng là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh ngoan cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Đây là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta được hình thành và phát triển qua cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đó tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, thể hiện sâu sắc ở lời khẳng định mang tính chân lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một lần nữa lòng yêu nước nồng nàn cùng ý chí đấu tranh ngoan cường đó lại được khơi dậy, phát triển mạnh mẽ bằng hành động cụ thể quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, “miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Chính lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu quả cảm đã tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần vô cùng lớn của quân và dân ta, nguồn sức mạnh tuyệt đối của ta so với địch. Tiêu biểu cho ý chí đó, tinh thần và quyết tâm cao độ đó chính là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một trong những nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là sự đoàn kết, thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Đó là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân, đoàn kết hai miền Nam-Bắc và đoàn kết quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong hoàn cảnh đất nước tạm chia làm hai miền, thực hiện hai chiến lược cách mạng khác nhau ở hai miền với nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng, nhờ có sự đoàn kết, thống nhất cao cả về ý chí và hành động, Đảng ta đã phát huy được cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả nước, kết hợp sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để giành thắng lợi cuối cùng, hoàn thành mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam là giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng địa phương cần kinh nghiệm trong thời gian tới là:

Thứ nhất, phải giữ vững đoàn kết nội bộ Đảng, thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị là tiền đề có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, sâu sát cơ sở, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ năm, quan tâm sưu tầm, biên soạn lịch sử cách mạng để tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ, trong học sinh, đoàn viên, thanh niên, quần chúng nhân dân về truyền thống đấu tranh anh dũng của cha ông đi trước, bảo vệ thành quả cách mạng và ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

TRẦN VĂN HỢP

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn