Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Danh sách xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

26/02/2019

Thực hiện khoản 2 Điều 8 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: công bố Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và Danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 vào nội dung “Chuẩn tiếp cận pháp luật” của Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.
 

- Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021: 153 xã, phường, thị trấn; đạt tỷ lệ 98,08% (kèm Phụ lục 01).
 

- Xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021: 03 xã; chiếm tỷ lệ 1,92% (kèm Phụ lục 02).
 

2. Sở Tư pháp: tham mưu UBND tỉnh trong việc đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.
 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Trình tự, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải thực chất, chặt chẽ, đúng thời gian quy định và gắn với tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Bà Tô Thị Thu Thủy

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963. 602.062

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn