Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Thanh tra Sở
Các phòng, đơn vị

Thanh tra Sở

20/12/2016

A. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

I. Vị trí, chức năng

1. Thanh tra Sở Tư pháp là cơ quan của Sở Tư pháp, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Sở Tư pháp có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Tư pháp của Thanh tra Bộ Tư pháp.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng, trình Giám đốc Sở kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm, hàng năm của Thanh tra Sở; tham gia xây dựng các dự thảo văn bản, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở, Ngành Tư pháp tỉnh.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực công tác được giao.

3. Kế hoạch thanh tra

a) Lập kế hoạch thanh tra hàng năm, trình Giám đốc Sở phê duyệt;

b) Báo cáo, đề xuất Thanh tra Bộ Tư pháp, Thanh tra tỉnh xử lý việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra giữa Thanh tra Sở Tư pháp với các cơ quan thanh tra nhà nước hay cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Bộ Tư pháp, của địa phương (nếu có).

4. Thanh tra hành chính

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Tư pháp.

5. Thanh tra chuyên ngành

Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật. 

a) Nội dung thanh tra trong các lĩnh vực: Luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hộ tịch; nuôi con nuôi; chứng thực; lý lịch tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; đăng ký giao dịch bảo đảm; trách nhiệm bồi thường của nhà nước; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

b) Giúp Giám đốc Sở chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh thanh tra trong lĩnh vực giám định tư pháp.

6. Chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia Đoàn thanh tra liên ngành do các Sở, ngành thành lập; trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia các đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật về tiếp công dân.

8. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

9. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

10. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

11. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Tư pháp thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

12. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở.

13. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.    

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

B. NHÂN SỰ

1. Chánh Thanh tra:

- Nguyễn Hồng Mước

2. Chuyên viên:

- Lê Thị Thanh Bạch

- Lê Ngọc Thành

- Nguyễn Trường Sơn

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông Trịnh Tuấn Ngọc

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.605.288

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn