Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Tăng cường tổ chức thực hiện “ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Châu Đốc

(08/03/2018)

 

Ngày 12 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Châu Đốc

 

Trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đều gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua việc thực hiện “Ngày pháp luật” đã hình thành thói quen tự giác, nghiên cứu học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, từ đó sự hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố.

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, thực hiện “Ngày pháp luật” nói riêng; chưa có biện pháp, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Các Hội nghị giới thiệu Luật do thành phố tổ chức tham dự không đúng đối tượng nên việc phổ biến lại sau hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương bị hạn chế.

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả “Ngày pháp luật” theo tinh thần Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND của UBND tỉnh An Giang, UBND thành phố chỉ thị:

 

1. Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, trường học, Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm:

 

a) Tổ chức sinh hoạt thực hiện “Ngày pháp luật” ít nhất mỗi tháng một lần; nội dung phổ biến cần ngắn gọn, xúc tích, thiết thực gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; phổ biến các văn bản pháp luật mới, các văn bản liên quan đến kỷ cương, đạo đức công vụ với thời gian, thời lượng hợp lý. Tùy vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương mà lựa chọn các hình thức phổ biến như: tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản pháp luật có báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia giới thiệu; tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép trong các hội nghị, họp giao ban, họp lệ Chi bộ hàng tháng; v.v…

 

b) Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc tham dự đầy đủ, đúng đối tượng các Hội nghị giới thiệu Luật của thành phố cũng như trong các buổi học tập, sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

c) Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” về UBND thành phố (thông qua Phòng Tư pháp).

 

2. Đài Truyền thanh thành phố tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên mục, phóng sự, tin, bài, ảnh, trả lời, giải đáp pháp luật và các hình thức phù hợp về “Ngày Pháp luật” trên phương tiện thông tin đại chúng để tăng cường công tác phổ biến pháp luật rộng rãi đến nhân dân. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (thông qua Phòng Tư pháp).  

 

3. Công an, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, hình thức thực hiện “Ngày pháp luật” trong các đơn vị trực thuộc. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm báo cáo kết quả về UBND thành phố (thông qua Phòng Tư pháp).

 

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy đưa việc thực hiện “Ngày pháp luật” thành ngày sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên.

 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể và các Hội hướng dẫn các đơn vị, tổ chức trực thuộc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” cho lực lượng hội viên, đoàn viên thống nhất đến cơ sở. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm báo cáo kết quả về UBND thành phố (thông qua Phòng Tư pháp).

 

6. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý với nội dung và hình thức phù hợp. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm báo cáo kết quả về UBND thành phố (thông qua Phòng Tư pháp).

 

7. Phòng Tư pháp có trách nhiệm:

 

a) Giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị  tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật”; phát huy hiệu quả của loại hình sinh hoạt này trên địa bàn thành phố. Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện “Ngày pháp luật” về UBND thành phố và Sở Tư pháp theo quy định.

 

b) Lồng ghép với việc sơ kết, tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu, đề xuất UBND thành phố đánh giá, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện “Ngày pháp luật”.

 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

Tin liên quan:


 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn