Sở Tư Pháp tỉnh An Giang    
Đăng nhập
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Quyết định Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của các phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2017

(23/03/2017)

UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TƯ PHÁP
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  46/QĐ-STP

An Giang, ngày   20   tháng  3  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua

của các phòng, đơn vị thuộc Sở năm 2017

---------------------------

 
   

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG

 

 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp;

 

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang;

 

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 06 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

 

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2017.

 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2017.

 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng khối thi đua; Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở; Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký & đóng dấu)

 

Cao Thanh Sơn

 

Xem toàn văn

Tin liên quan:


 
 
 
 
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
Video hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
2010 HỆ THỐNG THÔNG TIN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 076.3852313 **Fax: 076.3859483**Email: sotuphap@angiang.gov.vn