Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Những kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Những kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

25/07/2019

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) là một chương trình lớn, tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước. Chương trình được “khởi động” từ năm 2010 và trải qua 02 giai đoạn: Giai đoạn 2010 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020.

 

Bước sang giai đoạn 2 (2016 – 2020), trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng và đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Hiến pháp năm 2013, vấn đề cải cách tư pháp, cải cách hành chính,… Chính phủ nhận thức việc xây dựng nông thôn mới không phải là một dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đơn thuần mà là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, pháp luật và an ninh quốc phòng. Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Đến lúc này, ngành Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ“đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” trong nội dung thành phần về nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Responsive image
 

Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Sở Tư pháp được giao chủ trì, hướng dẫn tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”. Lần đầu tiên chuẩn tiếp cận pháp luật được xác định và trở thành một trong nội dung của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020.

Khác với giai đoạn đầu (2010 – 2015), khi Sở Tư pháp không trực tiếp chủ trì các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang mà hoạt động của Sở, ngành Tư pháp chủ yếu ở vai trò phối hợp, chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới. Ở giai đoạn 2 (2016 – 2020), hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được quy định rõ ràng và cụ thể tại Quyết định số 619/QĐ-TTg gày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ; Định kỳ, đột xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về việc xây dựng và thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công chức chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xử lý, tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Responsive image
 

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Sở Tư pháp đã phát hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành trên 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được phân công của ngành Tư pháp tại chỉ tiêu 18.5 về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Cùng với đó, Sở Tư pháp tổ chức 04 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổng cộng có 533 lượt người tham dự. Đại biểu tham gia tập huấn là công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; Công chức trực tiếp thực hiện đánh giá xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 11 huyện, thị xã, thành phố và 156 xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, Sở Tư pháp còn tổ chức biên soạn, in ấn và cấp phát 830 cuốn tài liệu, Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tổ chức hơn 50 đợt kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại 34 xã điểm nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời của Sở Tư pháp, trong 04 năm tham gia thực hiện Chương trình, Sở, ngành Tư pháp đã giúp các xã điểm nông thôn mới đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Giai đoạn 2016 – 2020, Sở Tư pháp đã thẩm định 34 xã điểm nông thôn mới đạt chỉ tiêu 18.5 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang (đạt tỷ lệ 100%), từ đó giúp cả 34 xã điểm được công nhận xã nông thôn mới. Cùng với các Sở, Ban ngành tham gia thực hiện Chương trình, Sở, ngành Tư pháp đã góp phần giúp xây dựng bộ mặt “nông thôn mới” có nhiều thay đổi so với trước đây, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Đặc biệt, người dân được quan tâm đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin và tiếp cận pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở.

Responsive image
 

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn tiếp theo Sở, ngành Tư pháp tiếp tục tham gia mạnh mẽ trong công tác xây dựng nông thôn mới thông qua việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đảm bảo 100% xã điểm nông thôn mới đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hoàn thành chỉ tiêu 18.5 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ đó, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; Bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; Giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

MINH TRUNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0945.432.555

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Nguyễn Đức Trung (Phó Giám đốc Sở)

  ĐT: 0919.497.458

  Email: ndtrung@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn