Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Ngành Tư pháp An Giang quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp xứng tầm, đáp ứng được những đòi hỏi của công tác Tư pháp hiện nay
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Ngành Tư pháp An Giang quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp xứng tầm, đáp ứng được những đòi hỏi của công tác Tư pháp hiện nay

17/12/2018

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (Khóa XII) có nhiều nội dung. Riêng nội dung: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” được các đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đồng tình và ủng hộ. Có thể nói những quyết sách quan trọng về công tác cán bộ tại Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) đang mở ra nhiều kỳ vọng về sự đột phá cho công tác đặc biệt quan trọng này. Đây cũng là sự kế thừa sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ về công tác cán bộ mà Người rất tâm huyết, chăm lo từ những ngày đầu lập quốc cũng như trong suốt sự nghiệp cách mạng. Đối với Ngành Tư Pháp việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp xứng tầm, đáp ứng được những đòi hỏi của công tác Tư pháp hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (Khóa XII) có nhiều nội dung. Riêng nội dung: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” được các đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đồng tình và ủng hộ. Có thể nói những quyết sách quan trọng về công tác cán bộ tại Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) đang mở ra nhiều kỳ vọng về sự đột phá cho công tác đặc biệt quan trọng này. Đây cũng là sự kế thừa sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ về công tác cán bộ mà Người rất tâm huyết, chăm lo từ những ngày đầu lập quốc cũng như trong suốt sự nghiệp cách mạng. Đối với Ngành Tư Pháp việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp xứng tầm, đáp ứng được những đòi hỏi của công tác Tư pháp hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Ngành Tư pháp đã thực hiện lời dạy của Bác làm tốt vai trò là cơ quan giúp Đảng, Nhà nước, “trông coi về pháp luật”. Trong công cuộc đổi mới, đặc biệt từ khi có các nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng pháp luật, Chiến lược về cải cách tư pháp, ngành Tư pháp đã được cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng của hệ thống pháp luật và hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng một nền pháp luật, tư pháp bảo đảm công lý, bình đẳng, dân chủ, phù hợp với yêu cầu đổi mới, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội. Với truyền thống vẻ vang của mình, Ngành Tư pháp sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa” trong giai đoạn hiện nay.

 

Trong suốt quá trình phát triển, công tác cán bộ của Ngành Tư pháp luôn được đặt ở vị trí "trung tâm" với phương châm "cán bộ là nòng cốt cho hiệu quả công việc". Năm 2014, Ngành Tư pháp được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới như cải cách thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật... Cùng với đó, là triển khai thực hiện các nhiệm vụ để góp phần thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện 03 đột phát chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế như đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý cho phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, triển khai nghiêm túc thi hành pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật, tư pháp. Do đó, đứng trước những cơ hội và thách thức của năm 2014, ngành Tư pháp càng nhận rõ bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, biên chế thì "một vấn đề đặc biệt quan trọng là "phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp không chỉ về trình độ, năng lực công tác, mà còn cả về phẩm chất và trách nhiệm công vụ".

 

Riêng đối với Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang, thời gian qua, Ngành Tư pháp tỉnh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về nhận thức chính trị, phẩm chất nghề nghiệp lẫn năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp.

 

Tuy nhiên Cán bộ của Ngành Tư pháp tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, công việc thì ngày càng mới, yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao. Vì vậy, cán bộ Ngành Tư pháp tỉnh luôn không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ; nghiên cứu các văn bản pháp luật để góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Trên cơ sở thực trạng về tổ chức bộ máy, những hạn chế, khó khăn tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và nâng cao hiệu quả công tác, gắn việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng kịp thời chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, thì việc tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp là yêu cầu cấp thiết.

 

Để có được đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thì cần đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và nền công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả". Sẽ có nhiều việc phải làm nhưng hoàn thành Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, làm cơ sở cho việc phân bổ biên chế, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; xây dựng Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, chức danh công chức và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Tư pháp

 

Đến năm 2020, Ngành Tư pháp tỉnh hướng đến mục tiêu kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; chuẩn hóa, nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao chất lượng các mặt công tác, đặc biệt là tăng cường hiệu lực, hiệu quả các lĩnh vực công tác mới giao cho Ngành và lĩnh vực hành chính tư pháp; đổi mới hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp theo hướng đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước đồng bộ, hiệu quả và đi vào thực chất.  Mục tiêu này cũng chính là sự quyết tâm của Ngành Tư Pháp An Giang trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp pháp xứng tầm, đáp ứng được những đòi hỏi của công tác Tư pháp hiện nay. Để củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đòi hỏi cán bộ, đảng viên ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh cần đề cao tính trung thực đi đôi với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị, lãnh đạo, quản lý của Ngành.

 

Mỗi cán bộ, đảng viên Ngành Tư pháp An Giang quyết tâm học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tính trung thực, trách nhiệm đối với Nhân dân, đối với Đảng, đối với Tổ quốc. Thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, xem phục vụ nhân dân là một việc làm cao thượng. Nghiêm chỉnh thực thi pháp luật, tuân theo pháp luật, trau dồi đạo đức cách mạng. Rèn luyện đạo đức cách mạng là rèn luyện theo các chuẩn mực cụ thể như: trung với nước, hiếu với dân; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư./.

 

MỸ THOA

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn