Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Sở Tư pháp An Giang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Sở Tư pháp An Giang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06/04/2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tại Sở Tư pháp, những năm qua, công tác triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nhận được sự ủng hộ của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Responsive image
 

Để cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà trọng tâm tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thực hiện, bao gồm các kế hoạch, công văn hướng dẫn thực hiện hằng năm theo từng chuyên đề và giai đoạn. Từ đó, đảm bảo 100% đội ngũ đảng viên đều được học tập các chuyên đề như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ (năm 2017); Về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nội dung của tỉnh  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” (năm 2018); “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2019); “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2020).

Kết quả triển khai thực hiện, 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đều nhiệt tình hưởng ứng. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở hằng năm đều đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với tập thể phòng, đơn vị cũng như công chức, viên chức và người lao động.

Responsive image

Kể truyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi sinh hoạt lệ Chi đoàn

Đặc biệt, từ năm 2018, Đảng ủy Sở Tư pháp đã chỉ đạo và phân công mỗi Chi bộ trực thuộc lồng ghép tổ chức sinh hoạt chuyên đề (qua hình thức chiếu phim tư liệu, kể mẫu chuyện,…) gắn với quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, nhiều bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thực hành tiết kiệm; giáo dục lề lối, tác phong công việc; giáo dục đạo đức lối sống, tính gương mẫu của đảng viên, người đứng đầu… được đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày. Trong 05 năm gần nhất, tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%, là minh chứng tiêu biểu cho việc thực hiện hiệu quả phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Responsive image

Hội thi “Hành trình từ làng Sen” là điểm nhấn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mô hình tiêu biểu trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Sở Tư pháp trong thời gian qua là Hội thi “Hành trình từ làng Sen” (được tổ chức trong các năm 2017, 2018), có sự tham gia của 150 công chức, viên chức, người lao động. Qua Hội thi đã triển khai những nội dung cốt lõi cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tìm hiểu quê hương con người An Giang. Chủ đề Hội thi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề từng năm; tìm hiểu chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực chung của Ngành Tư pháp; giáo dục truyền thống cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; tìm hiểu lịch sử ngành Tư pháp, quê hương, con người An Giang. Về hình thức, Hội thi có sự đa dạng hơn về cách thức tổ chức. Các đội dự thi phải trải qua các phần thi khác nhau như: Trắc nghiệm, Nhân vật – Địa danh – Sự kiện (xem hình ảnh gợi ý để đoán tên nhân vật lịch sử, địa danh lịch sử, sự kiện lịch sử), Kỹ năng sân khấu (múa, hát, hội họa, viết thư pháp)...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Sở Tư pháp tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, liên tục, thường xuyên đến đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Trước hết là việc gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại X Đảng bộ Khối; việc thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Căn cứ tình hình thực tế, từng Chi bộ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch của Chi bộ, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Chi bộ và các đảng viên. Trong đó, xác định cụ thể hằng tháng có một nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề đã được học tập trước đây hoặc chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, hoặc vận dụng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị, tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị, của Chi bộ và các đảng viên để cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, tự phê bình và phê bình, để rút ra bài học cho tập thể và mỗi đảng viên, đề ra phương hướng phấn đấu thực hiện.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu gương trong việc đăng ký thực hiện một số nội dung cụ thể về quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao (trong đó có đề ra phương hướng phấn đấu và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra của bản thân) theo phương châm: cấp trên nêu gương mẫu mực, cấp dưới tích cực làm theo.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua nhiều năm triển khai thực hiện cho thấy là một chủ trương đúng đắn, nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai học tập, quán triệt bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, sinh động, hướng đến mục tiêu làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

MINH TRUNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông Trịnh Tuấn Ngọc

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.605.288

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn