Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020
Tin hoạt động của Tư pháp An Giang

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

03/09/2020

Nhận thức vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Sở Tư pháp đã chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đối với công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 với nhiều kết quả nổi bật.

 

Phong trào “Dân vận khéo” từng bước được đổi mới với nhiều chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu.

Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, chú trọng đến công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, dân vận khéo khi thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan. Cụ thể là:

- Quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân. Sở Tư pháp đã ban hành Nội quy và Quy chế tiếp công dân. Thực hiện thường xuyên việc tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Qua đó, kịp thời hướng dẫn công dân liên hệ đến các cơ quan có liên quan để được giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Đến nay, chưa xảy ra tình trạng khiếu nại tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.

- Công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đặt trọng tâm và đẩy mạnh thực hiện. Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; trong đó, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Đến nay còn 41 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh thực hiện cung ứng dịch vụ công, trả kết quả giải quyết đến tận nhà người dân. Đồng thời, từng bước nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống phần mềm tiếp nhận và trả kết quả điện tử. Cổng thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng được vận hành, khai thác hiệu quả; việc trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử được công chức, viên chức và người lao động sử dụng thường xuyên, ước đạt tỷ lệ trên 95%; 100% văn bản phát hành đi đều được thực hiện ký số.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan. Định kỳ hàng năm tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp nhằm báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ, công khai tài chính trong năm và bầu Ban Thanh tra nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm để đảm bảo việc thực hiện ngân sách nhà nước trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, niêm yết công khai các khoản chi chế độ, chính sách và báo cáo tài chính hàng tháng đến công chức, viên chức, người lao động.

Phong trào “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” cũng được duy trì thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.  

Từ năm 2017, Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua chỉ tiêu 18.5 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bám sát những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Ban Giám đốc Sở đã thực hiện nhiều giải pháp, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chỉ tiêu 18.5 kịp thời, hiệu quả. Cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang để đánh giá chỉ tiêu 18.5 tại các xã điểm nông thôn mới trong từng năm. Quan tâm, hỗ trợ về mặt nghiệp vụ đến các xã, phường, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật. Đến nay, 150/156 xã, phường, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện trong tỉnh thực hiện tốt vai trò Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp trong việc tham mưu xây dựng Chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng như: phát tờ rơi, tài liệu truyên truyền, hội nghị, tập huấn, hội thi, biên soạn, ghi hình các tình huống pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, tuyên truyền qua tin nhắn trên điện thoại, zalo, facebook,... Từ đó, góp phần truyền tải thông tin đến nhiều đối tượng, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh./.

LINH NGUYỄN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn