Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Quan tâm khắc phục những hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thông tin khác

Quan tâm khắc phục những hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

06/09/2019

Thời gian qua, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại An Giang đã có những chuyển biến tích cực, quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi, đáp ứng được yêu cầu về nội dung và chất lượng văn bản, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản được ban hành chưa đúng trình tự, thủ tục, chất lượng một số văn bản chưa cao; còn xem nhẹ việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc góp ý, thẩm định dự thảo văn bản trước khi trình Ủy ban nhân dân ban hành, từ đó dẫn đến việc một số văn bản được ban hành còn sai sót về nội dung và hình thức. 

Responsive image
 

Để khắc phục những hạn chế, bất cập và đảm bảo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới. Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm thường xuyên cập nhật các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh ban hành văn bản đảm bảo phải tuân thủ đúng quy trình soạn thảo văn bản QPPL; xác định nội dung văn bản có chứa quy phạm pháp luật hay không để tham mưu ban hành đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của chính phủ.

Bên cạnh đó cũng thường xuyên rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị (kể cả văn bản QPPL và văn bản cá biệt) để kịp thời phát hiện những quy định mới cho phù hợp. Kiểm tra toàn bộ dự thảo về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua văn bản QPPL.

Responsive image
 

Đối với Sở Tư pháp cũng sẽ quan tâm hơn nữa công tác thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết, thẩm định dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định. Định kỳ hàng năm tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản cho cán bộ pháp chế, công chức trực tiếp làm công tác tham mưu soạn thảo, xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của các cấp, các ngành để từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL tại các cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện đúng Luật ban hành văn bản và quy định của pháp luật liên quan đến công tác văn bản trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh sẽ quan tâm tiếp nhận, xử lý và trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh ban hành văn bản QPPL (đối với Nghị quyết) hoặc trình UBND tỉnh ban hành hành văn bản QPPL (đối với Quyết định). Kết  hợp Sở Tư pháp trong việc kiểm tra và xem xét, kiến nghị xử lý các văn bản trái pháp luật thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Phát hành và quản lý hệ thống văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, đăng công báo các văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành.

Responsive image
 

Đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo công tác này được thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời, đề ra định hướng trong công tác xây dựng văn bản; thực hiện tốt việc đánh giá tổng kết tình hình thực tiễn trong quản lý của địa phương, nhất là đối với những vấn đề bức xúc mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa đầy đủ.

Lưu ý, khi ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của chính phủ.

Đối với các văn bản đã có thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc xử lý theo quy định. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân./.

NGUYỄN HÙNG

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn