Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An Giang
Thông báo

Báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh An Giang

09/01/2019

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

-----------------------------

Sở Tư pháp nhận được Công văn 3740A/STNMT-ĐĐ ngày 24/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định dự thảo Tờ Trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau:

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo

Theo Điều 1 dự thảo Quyết định.

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật

Ngày 17/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, ngày 20/10/2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. và Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tại Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. …”

Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền.

III. Nội dung dự thảo Quyết định

Đề nghị điều chỉnh cụm từ “CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH” thành “ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG” tại tên cơ quan ban hành dự thảo Quyết định.

IV. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản

Đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện một số nội dung sau:

- In nghiêng toàn bộ căn cứ ban hành dự thảo Quyết định.

- Điều chỉnh từ “Xét” thành từ “Theo” và dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.) tại căn cứ cuối cùng của căn cứ ban hành dự thảo Quyết định.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ quan./.

Xem Báo cáo số 423A/BC-STP

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn