Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025

11/01/2021

Trên cơ sở định hướng của của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 30/12/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3071/QĐ-UBND phê duyệt chương trình công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 – 2025 với 04 nội dung cụ thể như sau:

 

(1) Nâng cao chất lượng công xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Xác định xây dựng hệ thống văn bản QPPL là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đổi mới phương pháp, bổ sung nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật. (2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Hình thành mạng lưới dịch vụ pháp lý rộng khắp, thuận tiện, tin cậy cho người dân, doanh nghiệp; phát huy vai trò tự quản của các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Hiện đại hóa các lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp với trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về công chứng. (3) Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp; duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và năng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử. (4) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, các tổ chức pháp chế và các cơ quan tư pháp địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm, xây dựng phong cách, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức Tư pháp các cấp trong tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngành.

Song song đó, Ngành Tư pháp An Giang đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 với 04 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau: (1) Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực công tác tư pháp, nhất là kết luận, chỉ đạo liên quan đến kết quả tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 33-CT/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. (2) Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022. Phối hợp tham mưu cho các cấp, các ngành về khía cạnh pháp lý trong các quyết sách, chỉ đạo phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép”. (3) Tiếp tục thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2022”. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. (4) Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản. Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý; Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025. Tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu về công chứng. (5) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp. Tổng kết 10 năm thi hành tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng, vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến theo Nghị định số 87/2020/NĐ-CP. (6) Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính; góp phần duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. (7) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Thông tư của Bộ Tư pháp thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. (8) Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định số 3071/QĐ-UBND phê duyệt chương trình công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 – 2025.  Sở Tư pháp tổ chức thực hiện, đồng thời theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo với các biện pháp cần thiết để đảm bảo Chương trình công tác năm 2021 được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ./.

MỸ THOA

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông Trịnh Tuấn Ngọc

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.605.288

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn