Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Kế hoạc Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Kế hoạc Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019

23/01/2019

KẾ HOẠCH
Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019

----------------------

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) theo Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg), Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg (Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg) và các văn bản khác quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.
- Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thành viên Hội đồng và từng thành viên của Hội đồng trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Yêu cầu
Nội dung, yêu cầu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát theo các văn kiện của Đảng, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản có liên quan và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng; phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của Cơ quan thường trực của Hội đồng và từng thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký của Hội đồng trong tham mưu, tư vấn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Lựa chọn nội dung tư vấn tuyên truyền bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NĂM 2019
1. Hoạt động hướng dẫn và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2019.
- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng).
- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2019.
b) Tư vấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch số 53/KH-HĐPH ngày 29/10/2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang về việc Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 – 2020.
- Cơ quan thực hiện: Các thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
c) Tổ chức phiên họp Hội đồng để triển khai, sơ kết, tổng kết các hoạt động của Hội đồng.
- Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.
2. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan
a) Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 201; Kế hoạch khác có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Chủ trì thực hiện: Các cơ quan được giao nhiệm vụ trong các kế hoạch, Chương trình, kế hoạch.
- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Kế hoạch, Chương trình, Đề án nêu trên.
b) Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.
- Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng; các cơ quan được phân công theo Quyết định số 2535/QĐ-UBND.
- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký.
- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và định hướng đến năm 2021.
c) Rà soát, kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, truyên truyền viên pháp luật.
- Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
d) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; đánh giá thực trạng hoạt động; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Hình thức thực hiện: Tổ chức Hội nghị hoặc hình thức khác phù hợp với tình hình.
- Cơ quan thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng.
- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký và đại diện các Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2018.
đ) Định hướng những nội dung pháp luật cần phổ biến gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, trong đó tập trung vào những nội dung như sau:
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực 2019 như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Đặc xá; Luật Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt, Luật Phòng, Chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị quyết số 43/2017/QH ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020; Các Luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân…
- Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách của dự thảo luật, dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2019.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp gắn với việc phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư, kinh doanh;
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của Sở, Ban ngành, đoàn thể, địa phương;
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do; các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...
- Hình thức thực hiện: Các thành viên Hội đồng tham gia tư vấn cho Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Hội đồng cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện các Kế hoạch cụ thể và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công.
- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và yêu cầu từ thực tiễn.
e) Kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa phương.
Thời gian kiểm tra: Quý III/2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng, các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công.
2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng giúp Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời kết quả hoạt động về Hội đồng (qua Sở Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng) như sau: trước ngày 15/6/2019 đối với Báo cáo sơ kết 6 tháng và ngày 30/11/2019 đối với Báo cáo tổng kết năm.
3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng, hoạt động của Cơ quan thường trực Hội đồng và tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng được bố trí trong nguồn kinh phí của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Xem Kế hoạch số 16/KH-HĐPH ngày 23/01/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn