Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Sở Tư pháp Tỉnh An Giang

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phát triển Ngành đến năm 2018
Quản lý, Chỉ đạo điều hành

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phát triển Ngành đến năm 2018

07/09/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2018 theo Công văn số 1213/UBND-TH ngày 17/7/2017 của UBND Tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch với những định hướng cụ thể như sau:

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2018 theo Công văn số 1213/UBND-TH ngày 17/7/2017 của UBND Tỉnh,  Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch với những định hướng  cụ thể  như sau:

 

Thứ nhất, đối với công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 3382/CT-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 04-4-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2020”.

 

Tiếp tục thực hiện có chất lượng công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản QPPL; Đổi mới công tác thẩm định qua việc thẩm định đồng thời dự thảo Nghị quyết của HĐND với việc góp ý dự thảo quyết định của UBND để thực thi nghị quyết nhằm rút ngắn thời gian và chủ động nguồn lực, nhất là các văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh.

 

Thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, nhất là công tác kiểm tra theo thẩm quyền; những văn bản có tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

 

Xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu về pháp luật trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

 

Thứ hai, đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở

 

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật, luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua trong năm 2017, có hiệu lực trong năm 2018, các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vấn đề khởi nghiệp và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

 

Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức thành công các Hội thi tìm hiểu PL; tổ chức thực hiện tốt “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2018. Cải tiến về nội dung, hình thức Bản tin tư pháp An Giang. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật.

 

Tiếp tục triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

 

Thứ ba, đối với công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Xử lý vi phạm và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Phát huy vai trò tham mưu UBND tỉnh trong việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có tính chất phức tạp trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt phạm hành chính; Phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra tính pháp lý đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

Tiếp tục chú trọng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

 

Thứ tư,  đối với công tác hành chính tư pháp

 

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản QPPL về quốc tịch, chứng thực; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2024. Ứng dụng phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp để giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tịch cũng như thực hiện chính sách an sinh xã hội để đảm bảo quyền của trẻ em cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án “Giải quyết các vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; Xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chuẩn bị các điều kiện triển khai Nghị định về giao dịch bảo đảm.

 

Tăng cường triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp; chú trọng giải pháp thực hiện lộ trình đồng bộ với “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” theo Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Thứ năm,  đối với công tác bổ trợ tư pháp.

 

Triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020 theo Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; triển khai thực hiện tốt các chiến lược, quy hoạch, đề án đã được phê duyệt; thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực này với bước đi, lộ trình phù hợp theo tinh thần Chiến lược cải cách tư pháp.

 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Phát triển các tổ chức hành nghề Luật sư từ năm 2010 đến năm 2020” và Kế hoạch “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ cho hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí nâng cao năng lực đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đề cao trách nhiệm và ý thức đạo đức nghề nghiệp của luật sư; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư và phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư tỉnh; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức luật sư.

 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Công chứng năm 2014 và “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” tại địa phương. Thực hiện xã hội hóa theo lộ trình phù hợp. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho Hội công chứng viên tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các tổ chức hành nghề công chứng hoạt động đúng pháp luật, bình đẳng, có hiệu quả, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của xã hội.

 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Giám định tư pháp năm 2012; Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh An Giang. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện ‘Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp’. Củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển nguồn nhân lực giám định tư pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng.

 

Tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả Luật Đấu giá tài sản. Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh.

 

Triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

 

Thứ sáu, đối với công tác trợ giúp pháp lý: Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); tổ chức sơ kết Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. Tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý ở cơ sở, trong đó tổ chức sơ kết thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp, điển hình. Củng cố, kiện toàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý và các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

 

Thứ bảy, đối với công tác thanh tra: Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, tập trung vào thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, luật sư, hộ tịch, chứng thực, giao dịch bảo đảm; mở rộng phạm vi và đối tượng thanh tra trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; chú trọng hoạt động kiểm tra sau thanh tra; tăng cường thanh tra đột xuất.

 

Thứ tám, đối với công tác xây dựng Ngành; thi đua, khen thưởng

 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang”. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ tư pháp ở địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả Văn bản thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV.

 

Kiện toàn và tăng cường chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; khuyến khích thành lập bộ phận pháp chế trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu hội nhập.

 

Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành; công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Tư pháp, nhất là cán bộ pháp chế và tư pháp ở cơ sở; Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ.

 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật, Kế hoạch số 72-KH/TU của BTV Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

 

Tích cực hưởng ứng và tổ chức phát động phong trào thi đua của Ngành, gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua Khối các cơ quan Tư pháp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Thứ chín, đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham gia góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

 

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; hoàn thiện hoạt động tư vấn pháp lý để hoạt động hỗ trợ đi vào chiều sâu và hiệu quả; lựa chọn đối tượng và địa bàn hỗ trợ, trong đó quan tâm tới các doanh nghiệp khởi nghiệp và các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; chú trọng tăng cường năng lực cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận pháp luật, làm cho doanh nghiệp am hiểu sâu hơn về pháp luật.

 

Tham gia góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể là chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin.

 

Kế hoạch đã xác định rõ về trách nhiệm  tổ chức thực hiện: Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung theo Kế hoạch công tác này. Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm giúp Ban Giám đốc theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo với Giám đốc Sở các biện pháp cần thiết để đảm bảo kế hoạch công tác năm 2018 được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ./.

 

CAO THANH SƠN

Hình ảnh hoạt động

Video Clip

Liên Kết Website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:
Thông tin đường dây nóng
ngành Tư pháp An Giang

1

Ông: Cao Thanh Sơn

(Giám đốc)

Điện thoại: 0918.070.305

2

Ông: Nguyễn Văn Tình

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 02963.601.934

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.957.304

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Cao Thanh Sơn (Giám đốc Sở)

  ĐT: 0918.070.305

  Email: ctson@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn